Generale Regeling Kerkmuziek

Generale Regeling Kerkmuziek

In de kerkorde van de Protestantse kerk is vastgelegd dat aan de gemeentezang en de verdere muzikale vormgeving van de eredienst leiding wordt gegeven door een kerkmusicus Ordinantie 5. Deze kerkmusicus is aangesteld volgens de bepalingen van de Generale Regeling voor de Kerkmuziek. Deze regeling is hier te vinden: Generale Regeling voor de kerkmusici.

Inhoud

In deze Generale Regeling wordt het volgende geregeld:

 • De verantwoordelijkheid van de kerkenraad t.a.v. de kerkmuziek;
 • Het functieniveau:
  • Er zijn drie functieniveaus mogelijk: I, II en III (Meer informatie: Functieniveaus);
  • Deze functieniveaus worden onderscheiden naar orgel en cantoraat;
  • De functieniveaus gelden aan de ene kant het takenpakket van de kerkmusicus en aan de andere kant de bevoegdheidsverklaring van de kerkmusicus. (Meer informatie: Bevoegdheidsverklaring);
 • De rechtspositie van de kerkmusicus;
 • Alles rond de benoeming.

Bij deze Regeling Kerkmuziek biedt de Protestantse Kerk een toelichting.

Opleiding

Voor functieniveau I en II is een afgeronde conservatoriumstudie vereist. Functieniveau III wordt toegekend op basis van de afgeronde driejarige cursus Kerkmuziek III. Meer informatie hierover op de pagina Opleiding Kerkmusicus Professional (t.a.v. functieniveau I en II) en de pagina Opleiding Kerkmusicus Amateur (Cursus Kerkmuziek-3). 

Meer informatie

Zie daarvoor de website van de Protestantse Kerk

En verder

Commissie Regeling Kerkmusici

Met oog op de Generale Regeling heeft de PKN een Commissie Regeling Kerkmusici. Deze commissie maakt deel van uit van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Bij deze commissie kan men terecht met allerlei vragen en rond diverse kwesties: 

 • Vragen rond de Generale Regeling, waaronder vragen die gaan over de toepassing van de Regeling in een veranderend kerkmuzikaal werkveld;
 • De Commissie Regeling Kerkmusici is door de Dienstenorganisatie aangewezen om een adviserende rol te vervullen bij (voorgenomen) sollicitatieprocedures;
 • Ook behoren tot het takenpakket van de commisie: 
  • zaken rond kerkfusie of -sluiting;
  • het verstrekken van bevoegdheidsverklaringen;
  • adviseren en bemiddelen bij conflicten tussen kerkmusicus en werkgever.

Het aanspreekpunt van de Commissie Regelingen is Peter Ouwerkerk. Contactgegevens: 

Commissie Regeling Kerkmusici
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
030 880 1880
 

KVOK

In voorkomende gevallen adviseert de KVOK, als beroepsvereniging, bij vragen van leden, geïnteresseerden en belanghebbenden inzake de toepassing van de Regeling Kerkmuziek en andere zaken rond rechtspositie en aanstelling. Ook kan de KVOK adviseren rond sollicitatie- en ontslagprocedures, benoemingen, fusies en samenvoegingen. 

 

Vakbond

Kerkmusici wordt geadviseerd lid te worden van CNV Kerk & Ideëel. 
De KVOK en het Huis van de Kerkmuziek hebben dit gezamenlijk met het CNV besproken en de uitkomst daarvan - een vakbond waar de expertise rond de belangenbehartiging van de kerkmuziek geborgd is - werd najaar 2020 in de openbaarheid gebracht. 
Zie  voor meer informatie het onderstaande artikel: Peter Ouwerkerk, De belangenbehartiging van de kerkmusicus. Is het tijd voor een echte vakbond? Muziek en Liturgie, oktober 2020): 

ML oktober 2020 CNV