Rooms-Katholieke Kerk

Rooms-Katholieke Kerk

Voor de Rooms-Katholieke Kerk is de Beleidsnota Kerkmusicus (2010) uitgangspunt voor organisatie en beleid. De rechtspositie van de kerkmusicus is geregeld in het Rechtspositiereglement kerkmusici (dirigenten & organisten) in bisdommen van de R.-K. kerkprovincie Nederland (2000/2010). Dit reglement is hier te vinden: Rechtspositiereglement kerkmusici RK

Inhoud

In dit Rechtspositiereglement kerkmusici wordt het volgende nader bepaald en omschreven:

  • Arbeidsovereenkomst
  • Salariëring
  • Werktijd en vakantie
  • Verlof en ziekte

In Interdiocesane Regeling voor de Kerkmuziek (te vinden in het Rechtspositiereglement als bijlage III) worden o.a. de bevoegdheden omschreven:

  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen de functies dirigent/organist, dirigent en organist;
  • Voor elk van deze functies zijn er drie functieniveaus: I, II en III. (Meer informatie over de functieniveaus: Functieniveaus)
  • Daarnaast zijn er ook twee functieniveaus voor amateurs: A en B. Niveau A geldt voor organisten of dirigenten met ruimere ervaring, B voor organisten of dirigenten die basale vaardigheden beheersen.

Opleiding

Voor functieniveau I en II is een afgeronde conservatoriumstudie vereist. Functieniveau III wordt toegekend op basis van de afgeronde driejarige cursus Kerkmuziek III. De afspraken rond het functieniveau (gediplomeerd: I, II of II; amateur: A of B) worden rechtstreeks met de werkgever gemaakt; zo nodig adviseert de KDOV hierbij.

Meer informatie

En verder

De KDOV behartigt de belangen van de kerkmusici. Zie hiervoor ook de website van de KDOV

In voorkomende gevallen adviseert ook de KVOK, als beroepsvereniging, haar leden, geïnteresseerden en belanghebbenden inzake de rechtspositie van de kerkmusicus en verwante onderwerpen. Ook kan de KVOK adviseren rond sollicitatie- en ontslagprocedures, benoemingen, fusies en samenvoegingen.